NAGRADNA IGRA

Jejte, jejte, bom še narezala!

v nadaljevanju: »Pravila«) 1. ČLEN: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je M-Struktiv d.o.o., Polže 4, 3203 Nova cerkev (v nadaljevanju: »organizator«).

 1. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 11. 3. 2020 do 14. 3. 2021.

 1. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRA

Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znako Cuckoo Cups.

 1. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na drugega izžrebanca
 1. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na način, kot je opisano pri sami objavi na družbenih omrežjih.

 1. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad sestavlja 1 nagrada.

 • 1x  lesena deka Jejte, jejte, bom še narezala!

Vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva.

 1. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Po zaključku nagradne igre, bo organizator pripravil naključen žreb zmagovalca.  

 1. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo nagrajenca razglasil na družbenih omrežjih, ter ga tako prosim tudi za pisno soglaseje za potrditev sodelovanja in prevzem nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec prevzel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre. Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 8 dni od prejema obvestila organizatorja.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v četrtem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, da bo izžrebana mladoletna oseba, bo organizator izžrebal drugega prejemnika nagrade. Če izžrebanec nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada nepodeljena. Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

 1. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Če vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za izžrebance.

 1. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko družbenih omrežjih organizatorja. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na družbenih omrežjih organizatorja, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

 1. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vstopom v nagradno igro preko brezplačnega načina sodelovanja, sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta. Podatke o udeležencih lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja nagradne igre, podatke o izžrebancih lahko hrani še 3 leta od podelitve nagrade. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so sodelovali z nakupom, pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil samo za potrebe predaje nagrade, ter objave imena in priimka izžrebanca na na družbenih omrežjih organizatorja (Facebook stran ali Instagram profil).

 1. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO ALI STROŠKE

Organizator ne prevzemaja nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

Organizator ni odgovoren za stroške nastale za sodelovanje v nagradni igri ali za prevzem nagrade (stroški prevoza, stroški dostopa do interneta, stroški telefona ali drugi morebitni stroški).

 1. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče.

 1. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani organizatorja, veljati začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjena Pravila objavil na spletni strani organizatorja.

[wof_wheel id=”319883″]

M-Struktiv d.o.o.

Polže, 11.3.2021

 

0
  0
  Košarica
  Your cart is emptyV trgovino
   Calculate Shipping
   Dodaj kupon